* اطلاعيه گمرك خطاب به صاحبان كالا در مناطق آزاد و ويژه جهت اظهار كالا و اخذ شماره ثبت

 

چهارشنبه اطلاعيه گمرك خطاب به صاحبان كالا در مناطق آزاد و ويژه جهت اظهار كالا و اخذ شماره ثبت گمرك جمهوري اسلامي ايران در اطلاعيه اي از فعالان اقتصادي به خصوص واحدهاي توليدي درخواست كرد تا نسبت به اظهار كالا و اخذ شماره ثبت كالاهاي موجود در مناطق آزاد و ويژه تا پايان سال جاري اقدام نمايند.
متن اين اطلاعيه بدين شرح است:
«ضمن عرض تبريك به مناسبت فرارسيدن سال نو و در راستاي ارائه تسهيلات بيشتر براي فعالان اقتصادي و تغييرات احتمالي مأخذهاي جداول ضمائم آئين نامه مقررات صادرات و واردات بر اساس تصويب نامه هيأت محترم وزيران و تغييرات عوارض ونرخ ارز به استناد مفاد مندرج در قانون بودجه سال 1393 مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي در سال آتي و در نظر گرفتن اين موضوع كه ملاك ورود كالا به قلمرو گمركي در مناطق آزاد وويژه زمان اظهار و اخذ شماره ثبت در گمركات اجرايي مي باشد، لذا به استناد تبصره (1) ماده (6) و مفاد ماده (14) قانون امور گمركي ( در خصوص برابري نرخ ارز ) و در راستاي جلوگيري از بروز اختلافات احتمالي ناشي از تغييرات موارد فوقالذكر با گمرك جمهوري اسلامي ايران شايسته است فعالان اقتصادي ، خصوصا" واحدهاي توليدي فعال نسبت به اظهار كالا و اخذ شماره ثبت تا پايان سال جاري اقدام لازم معمول نمايند.
بديهي است با توجه به افزايش حجم مراجعان جهت انجام تشريفات امور گمركي و اعمال محدوديت هاي ترافيكي جاده اي در پايان سال جاري در صورت عدم ترخيص كالادر پايان سال ، نسبت به انجام مابقي تشريفات امور گمركي اظهارنامه مربوطه در ابتداي سال 1393 اقدام لازم معمول نمايند. »