مشاوره امور گمرکی و بازرگانی

 

در دنياي امروز اهميت " خريد خارجي " بر هيچکس پوشيده نيست اغلب کشورهاي جهان به دليل توزيع متنوع عوامل توليد در مناطق مختلف با يکديگر روابط تجاري دارند. برقراري اين روابط نياز به آشنايي با مراحل ورود کالا، منابع تهيه کالا، آشنايي با شرايط پرداخت، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي، گشايش اعتبار، انواع بيمه حمل و نقل، بازرسي کالا، اسنادحمل، بارنامه، عدل بندي، گواهي بازرسي و مراحل ترخيص کالا دارد. شرکت پیوند تجارت ترخیص با داشتن کارشناسان متخصص و پرسنل با تجربه و بهره گيري از آخرين اطلاعات راهبردي، شما را در کليه امور گمرکي ( تعرفه ها، قوانين، مقررات، بخشنامه ها و ...) ياري و خدمات لازم را ارائه مي نمايد. ضمناً اين پيگيريها را در ادارات گمرکات کشور و همچنين گمرک ايران و کميسيونهاي رسيدگي به اختلافات تا پايان مراحل رسيدگي عهده دار مي باشد.