مراحل ترخيص كالا

1)    تنظيم اظهارنامه اطلاعاتي از قبيل نوع كالا، كميت، علامت تجاري، فني، مدل، ارزش و وزن كالا مي باشد.
2)    تحويل و اظهار اسناد از قبيل فاكتور، پكينگ ليست، مانيفيست، بارنامه و گواهي بهداشت
3)    تطبيق اسناد و تعيين ارزياب
4)    ارزيابي و كنترل كالا با اسناد و صدور صورتحساب
5)    پرداخت وجه صورتحساب به حساب اداره گمرك آن شهر و دريافت رسيد
6)    صدور پروانه ترخيص كالا
7)    كنترل نهايي درب خروج و اخذ مجوز بارگيري كالا و صدور بيجك خروج كالا از گمرك