خشنامه گمرک در مورد اعلام ارزش کامیونتهای چینی JAC مدل ۲۰۱۵تاريخ: 16/10/1393
شماره بخشنامه: _
بخشنامه گمرک در مورد اعلام ارزش کامیونتهای چینی JAC مدل ۲۰۱۵
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۸/۹/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونتهای چینی JAC مدل ۲۰۱۵ساخت چین به نمایندگی شرکت آرین دیزل پایا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .
NO    MODEL/TYPE    CFR (USD)

1    N721S-N56(NKLA,NSLA)    ۱۴۹۰۰
2    N721-N60WKLA    ۱۸۰۲۵
3    N721-N75 WKLA    ۱۹۳۰۰
4    N721-N82 WKLA    ۲۰۰۸۵