بخشنامه گمرک در مورد ارزش کامیون کشنده FAW مدل CA4180J6 سال ۲۰۱۴

تاريخ: 16/10/1393
شماره بخشنامه: ۱۷۱۲۲۸/۸۶۴۸/۲۰۵/۲۴/۴۰۵
بخشنامه گمرک در مورد ارزش کامیون کشنده FAW مدل CA4180J6 سال ۲۰۱۴
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۲ مورخ ۲۰/۸/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده FAW سال ۲۰۱۴ ساخت چین به نمایندگی شرکت سیبا موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
MODEL DESCRIPTION    FOB (RMB)
۳۱۴۱۷۰٫۲۰    TRUCK FAW CA4180 J6 EURO.IV (4×۲)