بخشنامه گمرک در مورد ارزش گمرکی و قیمت خودرو سواری HYUNDAI مدل SONATA 2015

تاريخ: 15/10/1393
شماره بخشنامه: ۱۷۰۰۹۳/۴۹۰۲/۲۰۵/۲۴/۴۰۲
بخشنامه گمرک در مورد ارزش گمرکی و قیمت خودرو سواری HYUNDAI مدل SONATA 2015
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۴ مورخ ۴/۹/۹۳کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری HYUNDAI مدل SONATA LF سال ۲۰۱۵ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .
MODEL DESCRIPTION    (USD) FOB    FREIGHT    CFR BANDAR ABBAS (USD)

HYUNDAI SONATA LF 2359CC A/T    ۲۱۰۶۵    ۸۳۵    ۲۱۹۰۰