بخشنامه گمرک ايران در خصوص اصلاحات جدول کتاب مقررات صادرات و واردات براي سال 94

تاريخ: 01/10/1393
شماره بخشنامه: 153655/93/108/11/72/364
بخشنامه گمرک ايران در خصوص اصلاحات جدول کتاب مقررات صادرات و واردات براي سال 94
نظر به اينکه جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات بعنوان سند ملي مورد مراجعه بازرگانان داخلي و خارجي حائز اهميت ويژه بوده و مبين سياست هاي تجارت خارجي کشور در مجامع بين المللي مي باشد لذا ضرورت دارد حتي المقدور از شفافيت کافي برخوردار بوده ، عاري از اشتباهات نوشتاري و موارد ابهامي باشد که ممکن است موجب هرگونه اعمال سليقه گردد.به همين منظور و در راستاي اجراي استاندارد هاي کنوانسيون کيوتو، تسهيل شرايط تصميم سازي براي فعالان اقتصادي، امکان وصول صحيح حقوق ورودي و جلوگيري از تضييع حقوق دولت و صاحبان کالا متناسب با سياست هاي گمرک جمهوري اسلامي ايران  در پياده سازي سامانه جامع گمرکي و اظهار از راه دور خواهشمند است دستور فرمائيد طبق رويه سال گذشته و حداکثر تا پايان آذر ماه نسبت به ارسال نظرات اصلاحي و پيشنهادي آن مجموعه در خصوص موارد ذيل بر اساس جدول سال جاري اقدام نمايند.
1- عدم رعايت ضوابط طبقه بندي H.S در جايگاه رديف هاي هشت رقمي
2- اشتباه در شرح کالايي رديف هاي هشت رقمي و يا ابهام و عدم شفافيت کافي در شرح
3- مواردي که در تعيين ماهيت آزمايشگاه ها اظهار نظر صريح ننموده و منجر به اعمال سليقه ميگردد
4- پيچيدگي و غامض بودن شرح کالايي رديف هاي هشت رقمي که تعابير مغاير ميان گمرک و سازمان هاي متولي را در پي دارد
5- مواردي که براي يک کالاي يکسان آزمايشگاهها نظرات مغاير صادر مي نمايند
6- مواردي که ترجمه فارسي متن انگليسي نسخه 2012 اشتباه مي باشد
7- ارائه ساير پيشنهادات اصلاحي غير از موارد پيش گفته جهت استخراج آمارهاي دقيق ، اجراي صحيح کنوانسيونهايي که دولت محترم به عضويت آنها درآمده است، کمک به بهبود فضاي کسب و کار از طريق کاهش زمينه هاي انگيزه قاچاق و تخلفات و ... کاهش بروکراسي هاي اداري و اختلافات گمرکي،ايجاد سازوکار مناسب براي اجراي هرچه بهتر سامانه جامع گمرکي و افزايش شفافيت جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات.
خاطر نشان مي سازد با توجه به محدوديت زماني موضوع آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در تصويب اصلاحات جدول جهت اجرا از ابتداي سال آتي ، تسريع در ارسال پاسخ موجب امتنان خواهد بود.
عبدالرضا غلامي – مدير کل دفتر بررسي و تعيين تعرفه